Analýza

Zpracování koncepce rozvoje IT je v dnešní dynamické době složitý úkol, který do jisté míry ovlivňuje směřování firmy a spolurozhoduje o její úspěšnosti. Naše analýza digitální transformace zahrnuje evidenci a rozbor současného stavu se stanovením klíčových IT procesů ve společnosti, včetně požadavků na jejich dostupnost jako je například maximálně přípustná doba výpadku či předcházení ztráty dat. Identifikace rizik a případných rezerv je podkladem pro stanovení takového řešení koncepce rozvoje IT, které bude sloužit při rozhodování o výběru nových a změnách stávajících informačních systémů.

Návrh infrastruktury

K zajištění spolehlivého a bezproblémového provozu klíčových informačních systémů je třeba vybudovat stabilní, vysoce dostupnou a bezpečnou IT infrastrukturu. Klademe důraz na vytvoření transparentní, stabilní a přitom flexibilní infrastruktury s vysokou mírou škálovatelnosti. Kombinujeme všechny prvky tradičního datového centra až v jednu softwarově definovanou a unifikovanou platformu. Tím zajišťujeme svým zákazníkům architekturu, která zvýší efektivitu, sníží rizika a zlepší dostupnost IT služeb. Vše za přiměřené náklady a garantované kvalitě. Toto pak splňuje požadavky pro provoz aplikací, ať už ve virtuálním prostředí či v kontejnerech. Stavíme nejen on premise řešení, ale i hybridní a privátní cloudy.

Hardware

Základem každé IT infrastruktury jsou servery, datová úložiště a sítě. Mnohaleté praktické zkušenosti v této oblasti nám umožňují návrh optimálního řešení z pohledu potřeb a možností zákazníka, s důrazem na minimalizaci nákladů při zachování dostatečné bezpečnosti, dostupnosti a výkonu. Realizujeme serverová, storage a síťová řešení jak pro malé společnosti, tak pro společnosti s velkým počtem uživatelů a s velmi velkým objemem dat, kde je zapotřebí rozložit zátěž aplikací mezi mnoho serverů. Jsme schopni tato řešení navrhnout, dodat, realizovat a poskytnout následnou podporu, správu a servis.

IaaS, PaaS

Infrastruktura a platforma jako služba představuje současný trend v IT, který eliminuje investiční náklady a snižuje průběžné výdaje. Umíme nabídnout financování infrastruktury formou služby, kde lze velmi pružně a rychle reagovat na měnící se požadavky zákazníka. Jde o požadavky na poskytované zdroje, na jejich výkon, tak i na datovou kapacitu. Stavíme na osvědčených virtualizačních technologiích a kontejnerizačních platformách. Součástí služby je dohledové centrum s nepřetržitým provozem, certifikovanými techniky a jasně definovanými eskalačními pravidly.

Automatizace

Pro vytvoření automatizované infrastruktury je k dispozici několik možností. Při výběru je důležité vzít v úvahu množství procesů, které by měl daný nástroj nahradit a v jaké logické posloupnosti. Cesta by měla být k takové infrastruktuře, která umožňuje eliminovat chyby v dokumentaci, plánování, chyby administrátorů, testerů, vývojářů a tím i snižovat čas na doručení důležitých funkcionalit pro business.

Monitoring

Základem úspěšné správy technologií je detailní přehled o všech kritických výkonnostních parametrech serverů, storage, síťových komponent, IoT čidel a jejich atributech, případně výkonu aplikací a chování jednotlivých uživatelů. Pro podnikovou sféru čelící mnoha výzvám s potřebou rostoucích datových zdrojů a zvyšující se technické náročnosti využívané infrastruktury nabízíme vyspělé a finančně nenáročné Open source řešení, které je rozhodující pro obchodní úspěch našich obchodních partnerů. Očekávaným výstupem jsou pak detailní metrické kolekce, detekce incidentů a vizualizace, to vše s důrazem na vysoké zabezpečení.

Zálohování a obnova dat

Většina současných společností si uvědomuje, že data pro ně mají klíčovou hodnotu. Naše zkušenosti ukazují, že řada projektů se soustředí především na proces zálohování dat, kdy s obnovou se počítá tak nějak „automaticky“. V MHM vycházíme z premisy, že důležitá je obnova dat, přičemž proces zálohování je nutno brát jako nezbytnou – i když důležitou – prerequisitu, nikoliv jako cíl. Rychlost a úspěch obnovy dat v případě jejich ztráty nebo změny, ať už úmyslné či neúmyslné, může rozhodnout o budoucnosti společnosti. Schopnost úspěšné obnovy dat v poslední době přitom nabyla na důležitosti v souvislosti s přibývajícími kybernetickými útoky a je v řadě případů integrální součástí DR plánu.

Disaster recovery

Žádná organizace není z podstaty věci imunní proti výpadkům IT, ať již se jedná o náhodnou havárii nebo o cílený útok. Důvodem je zejména razantní nárůst útoků ransomwarů, obecně malwarů. I přes implementaci antivirových systémů, firewallů, SIEM a podobně, existuje stále prostor, kde může vzniknout „IT katastrofa“. S přibývajícími daty a s neustále se zvyšující závislostí podniků na datech a jejich využití se IT procesy stávají podstatou fungování téměř každé firmy. Obnovení fungování je úkolem procesů Disaster Recovery.
Zotavení IT infrastruktury po fatálním incidentu je proto naprosto nezbytnou součástí strategických a realizačních procesů většiny firem a přesto je v mnoha případech podceňováno. Na základě našich zkušeností zavádíme do společností hlubší a silnější bezpečnostní nástroje k dosažení minimalizace škod.